දිව්‍ය පූජා වේලාවන්

හොරණ ශු. මාර්ටින් ද පෝරස් දේවස්ථානය

  • බදාදා සවස 5.00 ට සදාසරන නුවානය හා දිව්‍ය පූජාව.
  • ඉරුදින උදේ 8.30 ට දිව්‍යපූජාව
  • මාසයේ පළමු ඉරුදින පමනක් දිව්‍ය සත්ප්‍රසාද ආශිර්වාදය පැවැත්වේ.
  • සැම ඉරුදිනම උදේ 8.00 ට ජපමාලය උච්චාරනය කිරීම සහ මාර්ටින් ද පෝරස් නුවානය පැවැත්වේ.

 

ඉංගිරිය ශු. තෙරේසා දේවස්ථානය

පළමු ඉරුදින හැර අනෙකුත් ඉරුදිනයන් හැර අනෙකුත් ඉරුදිනයන්හී උදෑසන 8.30 ට දිව්‍ය පූජාව පැවැත්වේ.

 

නිවුචැටල් ශුද්ධවූ පවුලේ දේවස්ථානය

මාසයේ පලමු සෙනසුරාදා හැර අනෙකුත් සෑම සෙනසුරාදාවකම සවස 7.00 ට දමිල බසින් දිව්‍ය පූජාව පැවැත්වේ.

 

මෝපිටිය ශු. සෙබස්තියන් දේවස්ථානය

පලමු සෙනසුරාදා හැර අනෙකුත් සෑම සෙනසුරාදාවකම සවස 5.00 ට දමිල බසින් පූජාවන් පැවැත්වේ.

 

මොරගහහේන ශු. ආනා දේවස්ථානය

සෑම මසකම පලමු සෙනසුරාදා සවස 5.00 ට සිංහල බසින් පූජාවන් පැවැත්වේ.