කල්වාරිය

හොරණ කලවාරිය හරිත පරිසරයක් තුල ඉදිකොට ඇති සුවිශේෂී වූ වන්දනා ස්ථානයකි. කිතුනු බැතිමතුන්ගේ ගෞර්වාදරයට පත් මෙම ශුද්ධ භූමිය භාවනාවෙන් කාලය ගත කිරීමට හැකි මනරම් ස්ථානයකි. සැබෑ මනස්ථාපනයක් තුල සුවිශේෂී අත්දැකීමක් ලබාගන්නට මෙහි පැමිණීමට ඔබටත් ආරාධනා