මහ සිකුරාදා මෙහෙය 2018

ප්‍රථම වරට සජීවී රඟදැක්වීම් සමඟ මෙවර මහ සිකුරාදා පොදු පාද නමස්කාරය පවත් වන ලද අතර එය එදින සහභාගී වූ සියලු බැතිමත් ජනතාවට අර්ථවත් මෙනෙහි කිරීම් සමඟ ගැඹුරු අත්දැකීමක් වෙත යොමු කෙරූ අත්දැකීමක් විය. ඉන් ඇනතුරුව තුන් පැය ධ්‍යානය පවත් වන ලදී.