ප්‍රථම වරට දිව්‍ය සත්ප්‍රසාද වහන්සේ ලැබීමේ මෙහෙය 2018

2018 ප්‍රථම වරට දිව්‍ය සත්ප්‍රසාද වහන්සේ ලැබීමේ මෙහෙය ඔක්තොම්බර් 20 වන දින පැවත්විනි. මෙම අවස්ථාවේ මුලසුන හෙබවූයේ බේරුවල මීසම් පාලක ගරු මහේෂ් ක්‍රිෂාන්ත පියතුමන්ය. දරු දැරියන් 23 දෙනෙකු මෙවර ප්‍රථම වරට දිව්‍ය සත්ප්‍රසාද වහන්සේ ලබා ගත්හ. මීසම් පාලක ගරු නුවන් බුද්ධික පියතුමන් සහ මීසම් සහයක ගරු ඔනාසිස් ප්‍රනාන්දු පියතුමන් මෙම උත්සවයේ සංවිධානයෙහි ලා මහත් කැපවීමෙන් කටයුතු කළ අතර, දෙමාපියන්ගෙ නොමඳ සහය ද ඇතුව මෙහෙයේ කටයුතු සාර්ථක විය