නායකත්ව පුහුණු වැඩසටහන

නවක ශිෂ්‍ය නයකයන් ලෙස පත්වීමට සිටින දහම් පාසැල් සිසුන් සඳහා නායකත්ව පුහුණු වැඩසටහනක් පෙබරවාරි 27 වන දින කොළඹ විශ්ව විද්‍යාල ක්‍රිස්තියානි සංගමයේ සාමජිකයන් විසින් මෙහෙය වනු ලැබීය