උප දේවස්ථාන

ඉංගිරිය

පවුල් සංඛ්‍යාව : 38

කතෝලිකයන් සංඛ්‍යාව : 137

බුලත්සිංහල

පවුල් සංඛ්‍යාව : 33

කතෝලිකයන් සංඛ්‍යාව : 99

මොරගහහේන

පවුල් සංඛ්‍යාව : 25

කතෝලිකයන් සංඛ්‍යාව : 72

මෝපිටිය

පවුල් සංඛ්‍යාව : 26

කතෝලිකයන් සංඛ්‍යාව : 83

නිව්චැටල් වත්ත

පවුල් සංඛ්‍යාව : 33

කතෝලිකයන් සංඛ්‍යාව : 133