ශු. මාටින් ද පෝරස් මුණිතුමන්

  • මංගල දිනය : නොවැම්බර් 03
  • සම්පූර්ණ නම : ජුවන් මාටින් ද පෝරස් වැලස්කියුස්
  • උපත : 1579
  • භාග්‍යවරයට එසවීම : 1837 දී 16 වන ග්‍රෙගරි පාප්තුමන් විසින්
  • ශුද්ධවරයට එසවීම : 1962 දී 23 වන ජුවාම් පාප් වහන්සේ

 

ශු. මාටින් මුනිදුගේ කරුණාවන්ත කම මිනිසුන්ට මෙන් සතුන්ටත් දැක්වූ අතර දිළිඳුන්, ජාතිවාදයෙන් සහ කුල භේදය නිසා කොන්වූවන්ට සරණය වූ නිහතාමනි සාන්තුවරයෙකි

එතුමන්ට ද අසාධාරණයට ලක්ව කොන්වු අතීතයක් හිමිව තිබූ බැවින් එසේ පීඩාවන්ට ලක්වූවන් එහුමන්ගේ ආදරයට ලක් විය. යාච්ඤාවේ ජීවිතයක් ගතකරමින්, ලෙඩුන්ට උපස්ථාන කරමින් තම ධර්මදූත මෙහෙවර ඉටු කළ ශ්‍රේෂ්ඨ චරිතයකි